1
3
2
4
6
5
طراحی ،ساخت،تعمیرات مبدل حرارتی
طراحی وتعمیرو نگهداری انواع مبدل های حرارتی (heat exchanger)
ازنوع تماس مستقیم (برج های خنک کن تر وکندانسور های فواره ای )
دو سیالی ،سه سیالی ،بیشتر از سه سیال