2
3
1
7
6
4
8
5
9

طراحی ،ساخت ،نصب فن های محوری Axial

 

فن محوری همانطوری که از نامش پیداست هوا  را به صورت مستقیم و موازی در راستای محور خود حرکت می دهد. پروانه این فن از تعدادی پره با مقطع ایرفویل تشکیل شده است که فاصله کوچکی با کانال پیرامون خود دارند.

 

طراحی ،ساخت ،نصب فن های صنعتی

 

طراحی وساخت تخصصی در تولید فن های محوری ،سانتریفیوژ وفن های مختلط
طراحی ،ساخت ،نصب فن های سانتریفیوژ
شاید یکی از متداولترین نوع فن ها فن سانترفیوژ باشد. این نوع از نظر شکل با نوع ملخی و محوری بسیار متفاوت است. هوا به صورت محوری وارد پروانه شده و پس از طی یک مسیر شعاعی در یک لحظه جمع شده و در راستایی عمود بر جهت ورودی فن را ترک می کند.
فن های سانتریفیوژ می توانند به صورت کوپلینگی یا پولی تسمه راه اندازی شوند.
سه شکل متفاوت پره که در فن های سانتریفیوژ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
پره رو به عقب،پره شعاعی،پره رو به جلو