3
7
1
5
6
4
2
8
  • تعمیرات تخصصی چیلرهای تراکمی وجذبی
  • تعمیرات تخصصی انواع چیلرهای جذبی وتراکمی با ظرفیت های گوناگون ،عیب یابی ،سرویس، تعمیر
  • تعمیر چیلرهای تراکمی وجذبی صنعتی وخانگی