خط مشی شرکت آریا صنعت البرز سازان

خط و مشی
از آنجایکه مشتری محور اصلی راهبردهای این شرکت می باشد ، قصد داریم از طریق مدیریت ارتباط با مشتریان و شناسایی نیازها و انتظارات ایشان فعالیت های خود را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نماییم تا با ارایه خدمات فنی و پشتیبانی موثر در جهت افزایش رضایت و ایجاد ارزش برای مشتریان گام برداریم.
ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی و اساس پیشرفت شرکت می دانیم ، بنابراین با ایجاد محیطی پویا و مناسب با توجه به فرهنگ و ارزش های سازمانی در جهت استفاده موثراز توان ، خلاقیت و ایجاد زمینه مشارکت پرسنل اقدام و در راستای توسعه و ارتقاء توانمندی های آنها برنامه ریزی می نماییم.
ما فعالیت خود را ازطریق فرآیندهای اثربخش و کارا با تعیین توالی و تعامل مناسب بین فرآیندها در قالب یک سیستم منسجم و یکپارچه برنامه ریزی واجرا نموده و همواره درجهت بهبود مداوم این فرآیند اقدام می نماییم.
مااعتقاد راسخ داریم که تصمیمات اثر بخش برپایه داده ها واطلاعات صحیح و به موقع استوار است بنابراین تصمیمات راهبردی خود را باکسب اطلاعات از فرآیند های سازمان،وضعیت موجود بازار،مشتریان وسایر ذینفعان (تعیین نقاط قوت وضعف وشناخت فرصت ها وتهدیدها)اتخاذ می نماییم.
ما باور داریم یک وابستگی متقابل بین شرکت و مشتریان وجود دارد ازاین رو این ارتباط را با درنظر گرفتن رویکردی بلند مدت به گونه ای مدیریت می کنیم تا برای هردو طرف ایجاد ارزش نموده وموجبات توسعه پایدار شرکت فراهم گردد.

ارتباط با ما